Protikrizový balíček Ministerstva financí

Od 1. 7. 2020 došlo k účinnosti zákona č. 299/2020, který upravuje i jiné daňové zákony kromě zákona o dani z přidané hodnoty se jedná o zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční a zákon o dani z nemovitých věcí.


Zákon o daních z příjmů

 • Bylo zavedeno zpětné uplatnění daňové ztráty od základu daně za předcházející období (Loss carryback), kdy do nynějška byla možnost si uplatnit daňovou ztrátu pouze do 5 následujících zdaňovacích období. Omezením je, že tato zpětná ztráta lze uplatnit pouze za 2 bezprostředně předcházející zdaňovací období v úhrnné výši 30 mil. Kč. Ztráta se uplatní pomocí dodatečného daňového přiznání.

 • Je umožněno poplatníkovi vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty, které následně nelze vzít zpět.

 • Umožněno uplatnit si tzv. očekávanou daňovou ztrátu zpětně za první bezprostředně předcházející období do 30. 6. 2020 v úhrnné výši 30 mil. Kč. Pokud nebude následně vyměřena minimální uvedená částka, vznikne povinnost poplatníka podat dodatečné daňové přiznání.

 • Dále jsou uvedeny podmínky pro poplatníka využívajícího slevu na dani z titulu investiční pobídky a uplatnění zpětně daňové ztráty je fakultativní.

 • Byly taktéž upraveny podmínky pro případy při přeměnách a podstatné změny (zachování stejné činnosti poplatníka)

 • Prodloužila se lhůta pro stanovení daně v případě uplatnění odčitatelné položky daňové ztráty za předcházející období.

 • Omezila se možnost uplatnění daně z příjmů zaplacenou v zahraničí jako daňový výdaj.

Zákon o dani silniční

 • Byly sníženy sazby daně dle § 6 odst. 2 o 25 % a to pouze u nákladních automobilů, netýká se tedy osobních automobilů. Takto nastavené snížení se uplatní po celé zdaňovací období roku 2020 a období následující.

Zákon o dani z nemovitých věcí

 • Novela doplnila § 17a, který dává obci možnost osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádných událostí, jedná se např. o povodně, vichřice, extrémní sucho, pandemii, opatření vyvolaném krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslové havárie, a to nejvýše po dobu 5 let.

 • Obec může osvobodit nemovitosti pouze na základě závazné vyhlášky.

 • Poplatník, jehož nemovitost byla osvobozena, má povinnost osvobození uvést v daňovém přiznání.


Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.