Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení budou podávat osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt.Kontrolní hlášení představuje povinnost poskytnout správci daně vybrané údaje z daňových dokladů. Jedná se zejména následující:

  • DIČ obchodního partnera

  • Evidenční číslo daňového dokladu, které uvedl dodavatel na svém dokladu

  • DUZP

Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Správce daně tak bude mít k dispozici údaje z vystavených a přijatých daňových dokladů, které mu umožní porovnání a kontrolu zdanitelných transakcí mezi odběratelem a dodavatelem.


Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný. Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně - podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, příp. s využitím přístupových údajů do datové schránky, podáním bez zaručeného elektronického podpisu s následným potvrzením podání, nebo z datové schránky.


V případě právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc. To znamená plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na to, zda podává přiznání měsíčně nebo čtvrtletně). Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období).


První kontrolní hlášení, a to za zdaňovací období leden 2016, musí být podáno nejpozději do 25. února 2016. U fyzických osob, které jsou čtvrtletními plátci, musí být první kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2016 podáno do 25. dubna 2016.


Rádi bychom Vás upozornili na to, že pro podání kontrolního hlášení neplatí 5 pracovních dnů bez sankcí, které umožňuje daňový řád pro podání daňového přiznání. Pokud tedy plátce nepodá kontrolní hlášení do 25. dne následujícího měsíce, vznikne mu automaticky zákonná povinnost uhradit pokutu.


Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě (do 25. následujícího měsíce), vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

  1. 1 000 Kč, pokud jej podá opožděně bez vyzvání správce daně,

  2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

  3. 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

  4. 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.


Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.