Informace k podání Oznámení záměru odečtu odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Č. j.: 7732/20/7100-40110-013213


Finanční správa připomíná možnost dle zákona o daních z příjmů v § 34a, 34b pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby si od základu daně odečíst odčitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje. Aby šlo uplatnit tuto položku je nutné dle § 34ba vyhotovit oznámení o záměru. Dle odst. 2 je nutné uvést:


  • Název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření

  • Základní identifikační údaje o poplatníkovi:

  1. Obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka

  2. Jméno, adresa sídla podnikatele nebo adresa místa trvalého pobytu poplatníka

  3. DIČ, pokud bylo přiděleno


Důvodem oznámení je informovanost správce daně o záměru poplatníka si odečíst od základu daně výdaje na projekt výzkumu a vývoje za podmínek stanovených v zákoně. Výdaje lze nově uplatnit až ode dne podání oznámení, současně musí být ale i zpracována a schválena projektová dokumentace.


Za nesplnění povinnosti může poplatník dostat sankce. Pokud však poplatník nepodá oznámení o záměru odečtu položky, pokuta se neuplatní.
Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.